بی وتن

بی وتن

دم رضا امیر خانی گرم. خیلی چسبید بهم.

داستان ارمیا که از بهشت زهرا میره قلب آمریکا و «دیگر آسمان را نخواهی دید...»

آلبلا لیل والا... این جمله رو از اول کتاب این طور گفت و آخرش فهمیدیم البلاء للولاء...

خیلی خوب بود. پیشنهاد می کنم حتما بخونید.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید