هر که آمد حاجت ایل و تبارش را گرفت

این حرم جای کسی که بی هنر باشد که نیست...