به‌نام یگانه برنامه نویس هستی

با یاد و نام خدا شروع می‌کنیم...