کیمیاگر

کیمیاگر

از معدود کتاب‌هایی بود که موقع خوندن اون هیچ چیزی رو احساس نکردم انگار زمان هم در زمان...