کیمیاگر

کیمیاگر

از معدود کتاب‌هایی بود که موقع خوندن اون هیچ چیزی رو احساس نکردمانگار زمان هم در زمان خوندن این کتاب متوقف شده بود.کتاب بسیار زیبایی هست.کیمیاگر اثر #پائولو_کوئیلو...