اصطلاحات قالی بافی و نقشه خوانی قالی یزدی

اصطلاحات قالی بافی و نقشه خوانی قالی یزدی

از وقتی یادم میاد توی خونه پدرم دستگاه #قالی بود و تا همین چند سال پیش روزی نبود که قالی‌ای در حال بافت نباشه.قالی بافی از طرفی یه کمک درآمد خانواده بود از طرفی اوقاف...