کشمکش فکر و  اعضای بدن

کشمکش فکر و اعضای بدن

ذهن ما چیزی رو میخواد و بدون توجه به نیاز سایر اعضای بدن بی رحمانه بهشون فشار میاره تا به اهدافش برسه.